Veiklos tikslai ir uA?daviniai

VA?A� a�zSocialiniai paramos projektaia�? vykdoma veikla a�� tai pirmieji pagalbos A?ingsniai priklausomybA�s ligomis sergantiems asmenims A? keliA� iA? socialinA�s atskirties A? darbo rinkA� ir visuomenA�.

A�staigos tikslas yra sudaryti sA�lygas nebevartojantiems psichoaktyviA? medA?iagA? asmenims reabilituotis ir reintegruotis A? visuomenA� ir darbo rinkA�.

A�a�?A�Padedame A?gyti profesijA� ir profesinA�s patirties
a�?A�Vykdome profesinA� reabilitacijA�
a�?A�Motyvuojame gauti legalias pajamas
a�?A�A�Skatiname pasitikA�jimA� savimi ir garantuojame uA?imtumA�
a�?A�Sudarome palankias sA�lygas buvusiA? narkomanA? bendruomenA�s vystymuisi
a�?A�Skatiname A?vairias paramos ir savipagalbos formas
a�?A�Griauname visuomenA�s stereotipus apie psichoaktyviA? medA?iagA? nebevartojanA?ius asmenis, jA? galimybes ir sugebA�jimus.

Asmenys, siekiantys atsikratyti priklausomybiA?, pagalbA� gauna reabilitacijos centruose ir bendruomenA�se. BaigA� gydymA�si ir reabilitacijos programas, grA?A?ta A? visuomenA�, kur jA? laukia kasdieniai sunkumai, buitinA�s problemos, draugA? ratas, su kuriais kartu buvo vartojamos psichoaktyvios medA?iagos. DaA?nai tai bA�na vienos svarbiausiA? prieA?asA?iA?, dA�l kuriA? net ir motyvuoti asmenys, baigA� reabilitacijos programas, palA�A?ta ir grA?A?ta prie ankstesniA? A?proA?iA?.

Siekiant efektyvesnA�s pagalbos priklausomybiA? ligomis sergantiems A?monA�ms, kilo idA�ja A?kurti darbinA� reabilitacijA�. A�i reabilitacijos forma padeda eliminuoti ar sumaA?inti prieA?astis, dA�l kuriA? A?monA�s vA�l A?klimpsta A? priklausomybiA? liA�nA�. A�iai idA�jai realizuoti 2002m. buvo A?kurta vieA?oji A?staiga a�?Socialiniai paramos projektaia�?, kurios steigA�jai yra Vilniaus miesto savivaldybA�s administracija, Vilniaus priklausomybA�s ligA? centras ir UAB a�?VirA?upisa�?.

Nuo 2004 metA? buvusiA? nuo psichoaktyviA? medA?iagA? priklausomA? A?moniA? darbinA� reabilitacija vyksta salotA? bare a�zMano Gurua�?. Jame sA�kmingai baigA� reabilitacijos programA�, 70% kavinA�s darbuotojA? dirba padavA�jais, barmenais ir virA�jais.